Beleidsplan Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o.

Op deze pagina is de publicatie van de kerk te vinden ten behoeve van de ANBI-status. 

 

 1. Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o.

 

 1. Algemene gegevens

De naam van de instelling:                Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. 

het vestigingsadres:                           Pieter Breughelstraat 27

postcode en plaats instelling:           2231 BP Rijnsburg

het RSIN of fiscaal nummer:            

het internetadres:                               www.hgkrijnsburg-eo.nl

telefoonnummer:                                071-8872520

naam contactpersoon:                       L.G. Voorberg

 

De Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. wordt geregeerd door haar eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Dordtse Kerkorde, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619, bekrachtigd door de Nederlandse overheid en voorts zoals rechtsgeldig gewijzigd door de gereformeerde landelijke synoden t/m de Synode van Groningen-Zuid 1978.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website kerkrecht.nl en via de volgende link: http://www.kerkrecht.nl/node/50

 

 1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

 1. Doelstelling/visie.

Onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diaconale arbeid).

 

 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. kunt u vinden via deze link: https://www.hgkrijnsburg-eo.nl/anbi

 

Dit beleidsplan is opgesteld naar aanleiding van en gericht op het voldoen aan de wetgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI ’s). Het beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de financiële middelen van de kerk worden ingezameld en hoe het beheer van het vermogen en de bestedingen plaatsvinden.

 

De kerkenraad benoemt een Commissie van Beheer (CvB) die belast is met de behaBijdragen gemeenteledenrtiging van alle materiële, personele en financiële zaken. Deze commissie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.

 

Om alle activiteiten van de kerk, (o.a. huisvesting, huur van de gebouwen en diaconale ondersteuningen) te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten en incidentele acties.

De CvB is verantwoordelijk voor het ontvangen van de VVB en het betalen van alle lasten behorend bij de kerkelijke exploitatie alsmede voor het beheer van de financiële middelen.

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die gepresenteerd wordt in een vergadering met de kerkelijke gemeente.

Tevens worden jaarlijks de jaarcijfers gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente. In deze vergadering wordt tevens het verslag van de kascontrolecommissie behandeld.

 

Binnen de kerk functioneert een diaconie die via giften van gemeenteleden en collecten inkomsten verwerft. Deze inkomsten worden aangewend voor ondersteuning van gemeenteleden die in een financieel afhankelijke positie verkeren en voor specifieke diaconale doelen en projecten. Ook de jaarcijfers van de diaconie en het verslag van de kascontrolecommissie worden gepresenteerd in een vergadering met de kerkelijke gemeente.

In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kunnen andere commissies functioneren die werkzaamheden verrichten en gelden ontvangen of werven voor speciale doelen. De gang van zaken is dan vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven.

 

De kerk heeft een beperkt vermogen dat vrij aanwendbaar is. De kerk bezit geen kerkgebouw en geen pastorie.

 

Te verrichten activiteiten.

 

De activiteiten van de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. zijn voornamelijk: 

 

 • De prediking van het Heilig Evangelie gegrond op Gods onfeilbaar Woord in openbare kerkdiensten op alle zondagen en christelijke feestdagen, alsmede  op bid- en  dankdagen.
 • De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) in openbare kerkdiensten. 
 • Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente. 
 • Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijke  omstandigheden. 
 • Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud) door middel van diaconale bijstand.

 

 1. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente wordt geregeld in samenspraak met de kerkenraad en de Commissie van Beheer.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies, de kosters en organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 1. Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, werkgroepen of verenigingen, zoals de Commissie van Beheer.

 

 1. Voorgenomen bestedingen.

De diensten zijn begonnen op 31 oktober 2021. Het startjaar is begonnen op 1 januari 2022

Aangezien 2022 het startjaar is wordt er enkel gewerkt met een begroting. Eventuele overschotten worden meegenomen als reserve voor het volgende jaar.

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. Vanaf het jaar 2022, zal naast de begroting ook de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangen en bestedingen toegevoegd worden.

Hieronder treft u de begroting aan voor het jaar 2022. Het zijn geschatte bedragen.

 

Begroting kerk 2022

Post

Begroting 2022

Uitgangspunten

Opmerkingen

Inkomsten 

Bijdragen gemeenteleden             € 27.000

Collecten

€ 10.000

Giften

€  7.900

Overige inkomsten

€  1.000

Totalen inkomsten

€ 45.500

Uitgaven

Kosten diensten des Woords

€  8.000

80 preekbeurten

100 per preekbeurt

reiskosten

€   960

€ 20 per week

Huur gebouw

€ 10.400

€ 200 per week

Kosten apparatuur

€  5.000

Audio-visuele hulpmiddelen

Voorlopige inschatting

Exploitatie en beheer, diversen

€  1020

€ 35 per maand Kerkomroep 

€ 10 per maand Apparatuur 

Koffie etc.

Reserve en onvoorzien

€ 20.120

Totalen uitgaven

€ 45.500